Zaterdag 21 september 2019

NIEUWS Burgemeester wijst nader onderzoek af naar integriteit rond hondenkennel Loenen

LOENEN > De kwestie rond de hondenkennel in Loenen aan de Rijksstraatweg speelt al ruim 10 jaar en onlangs hebben twee inwoners van Loenen een verzoek gedaan aan de burgemeester voor een integriteitonderzoek rond de hele gang van zaken omdat de kennel er toch mag komen.

Het spel is niet eerlijk gespeeld in de afgelopen jaren door de verschillende wethouders en ambtenaren, zo denken de twee inwoners, wiens namen zwart zijn gelakt in de stukken in het raadsinformatiesysteem van de gemeente, waar de brief aan de raad van de burgemeester is gepubliceerd. De conclusie van burgemeester Van Mastrigt is dat er geen aanleiding is voor een dergelijk onderzoek.

“Onderzoek onzerzijds heeft uitgewezen dat in de tussentijd (2007-2019) zich 12 gemeenteambtenaren, 2 provinciale ambtenaren, 6 burgemeesters, 3 ambtelijke secretarissen, 5 wethouders en minstens 2 juristen met deze kostbare zaak hebben bemoeid. Deze bemoeienis ten spijt, met een mogelijke schadeclaim van aanvrager tot gevolg vanwege gerezen verwachtingen. Ondanks directe weigeringsgronden bleef het College, bekend bij aanvrager, immers aansturen op het geven van een

vergunning Op de vraag ‘heeft dit (ook) meegespeeld in de beslissing in dit bizarre proces’ denken wij, helaas, een bevestigend antwoord te moeten geven’, aldus de twee indieners aan het einde van hun betoog waarom zo’n vergunning nooit had mogen worden afgegeven. Volgens de twee inwoners zijn recent verkregen stukken een overtuigend bewijs dat voormalige Colleges en de ambtelijke organisatie, alsmede vergunningsaanvrager (of zijn vertegenwoordiger) met elkaar lijken samen te spannen om de door hen gewenste hondenkennel linksom of rechtsom te realiseren. Dit is in directe tegenspraak met de wens van de verschillende Gemeenteraden, die allen (het speelt vanaf 2007, dus zo’n 4 á 5 verschillende Gemeenteraden) beslissingsbevoegd waren en deze non-hondenkennelwens dus ook hebben vastgelegd in Raadsbesluiten.’

Burgemeester Van Mastrigt zet dat toch duidelijk anders, zo staat in de brief aan de raad over de integriteitsmelding. ‘Op dinsdag 22 juli heb ik de melders uitgenodigd voor een gesprek om de melding nader te duiden. Bij dit gesprek waren ook de gemeentesecretaris en de juridisch adviseur van de integriteitscoördinator aanwezig. Ik heb –op basis van de brieven en voornoemd gesprek– besloten om geen integriteitsonderzoek in te stellen’, aldus de burgemeester, die ook extern advies heeft ingewonnen. bij het Steunpunt Integriteitsonderzoek van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen overheidspersoneel (CAOP). ‘Als burgemeester neem ik iedere melding van integriteitsschendingen hoog op. Een integere overheid is immers noodzakelijk voor een goed functionerende overheid. Indien er sprake is van een concreet vermoeden van een integriteitsschending dient dit onderzocht te worden. Daarbij geldt eerst en vooral dat een integriteitsmelding en een persoonsgericht integriteitsonderzoek een fors en zeer ingrijpend middel is dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de personen die het betreft. Een zorgvuldige beoordeling voor het wel of niet instellen van een onderzoek is dan ook noodzakelijk. De reden om naar aanleiding van de melding geen onderzoek in te stellen is dat de melding voor mij onvoldoende concreet is om een persoonsgericht onderzoek te rechtvaardigen. In het aan mijn gerichte advies wordt dan ook beschreven dat integriteitsclaims en meldingen expliciet dienen te zijn tot een persoon te herleiden en duidelijk moeten worden onderscheiden van besluitvorming, onhandig opereren of politieke oordeelsvorming en optreden. Tijdens het gesprek van 22 juli jl. zijn de melders in de gelegenheid gesteld om hun melding alsnog concreet te maken. Uit dit gesprek is mij niet gebleken dat de melding zich richt tot een concrete gedraging door een specifiek persoon. De melding ziet grotendeels toe op een besluitvormingstraject. De bestuursrechter is het forum dat inhoudelijk over de besluitvorming en de bevoegdheden dient te oordelen. In het aan mij gerichte advies wordt ook aangegeven dat in zeldzame gevallen een integriteitsonderzoek – overigens buitengewoon kostbaar en te financieren uit publieke middelen – toch gelegitimeerd zou zijn als hieruit lessen getrokken kunnen worden die bruikbaar zijn voor de huidige praktijk. Ook hiervoor geldt dat er concrete aanwijzingen van schendingen van integriteitsnormen aanwezig moeten zijn om een dergelijk onderzoek te legitimeren. Deze vind ik niet

terug in de documentatie en is evenmin naar voren gebracht in het gesprek op 22 juli jl.. Daarmee sluit ik deze melding af. Ik heb de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht geïnformeerd over deze melding, aangezien ook de provincie wordt benoemd in de melding.

Aanvullende verklaring van de burgemeester.

Bij meldingen van vermeende integriteitsschendingen dient een afweging gemaakt te worden tussen het streven naar openheid en transparantie aan de ene kant en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen aan de andere kant. Ingekomen meldingen van een vermoeden van een integriteitsschending worden in de beoordelings- of onderzoeksfase niet openbaar gemaakt. Zodra de behandeling van een integriteitsmelding of -onderzoek is afgerond vind ik het van belang dat ik mijn handelen op transparante wijze legitimeer. Daarom zal ik de meldingsbrief van 18 juni 2019, met uitzondering van namen, samen met deze brief aan uw raad en het aan mij uitgebrachte externe advies, openbaar maken op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Stichtse Vecht.

1 REACTIE

Nico uit Loenen13 augustus 2019 om 23:51

Best wel een boeiend verhaal voor Sophie Hilbrand in haar programma opstandelingen :-) Daarin kwamen ook burgemeesters en wethouders aan het woord die hun normen en waarden hadden aangepast aan hun directe werkomgeving ter ondersteuning van hun heilig verklaarde ambtenaren.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden