Vrijdag 18 oktober 2019

REGIO 2020, een belangrijk ijkpunt voor de gemeente Woerden

WOERDEN > Ontwikkelingen in het sociaal domein drukken een stempel op de begroting 2020-2023. Door enkele bezuinigingen door te voeren en een pas op de plaats te maken op andere terreinen, kunnen de stijgende kosten voor zorg en ondersteuning opgevangen worden. Daarnaast wordt –tijdelijk- een beroep gedaan op de algemene reserve. Daarmee is ook de begroting 2020-2023 sluitend en kan het college van B&W ook volgend jaar de ambities van het coalitieakkoord ‘Duurzaam en daadkrachtig, midden in de samenleving’ verder vormgeven. Om de financiële huishouding op de langere termijn gezond te houden is echter een brede herbezinning nodig. 2020 wordt daarmee een belangrijk ijkpunt voor de gemeente.

Lastige keuzes

De noodzaak om te bezuinigen stelt het college van B&W voor lastige keuzes. In de begroting wordt aangegeven voor welke bezuinigingen wél, en voor welke bezuinigingen nìet is gekozen. Zo is er niet gekozen voor een extra verhoging van de OZB en is niet getoornd aan het voorzieningenniveau voor inwoners. Er zijn geen bezuinigingen doorgevoerd bij de culturele sector of bij sport. Ook de informatievoorziening aan inwoners blijft overeind.

Ook houden we onze ambities en afspraken zoveel mogelijk overeind, maar dat kan niet overal. De onvermijdbare posten hebben wij kritisch bekeken en of deze niet op een andere manier gedekt kunnen worden. Toch zullen maatregelen niet onopgemerkt blijven. Er zijn ambities die we niet of minder snel zullen realiseren.

Algemene reserve

In beperkte mate wordt voorgesteld een bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat eerder nog tot de reserve van het Sociaal Domein zelf hoorde. Pas in 2019 is dit aan de algemene reserve toegevoegd. Ook het bedrag dat gereserveerd is voor onvoorziene en nieuwe ontwikkelingen wordt nu ingezet.

Strategische heroriëntatie

Een gezonde structurele financiering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein vraagt om een herbezinning, die verder gaat dan het sociaal domein zelf. Welke voorzieningen en welk beleid past bij de stad en dorpen die wij willen zijn? Deze strategische heroriëntatie door college van B&W en gemeenteraad zal hierover duidelijkheid verschaffen. Dit kan leiden tot een verschuiving van de beschikbare budgetten. 2020 wordt daarmee een belangrijk ijkpunt voor onze gemeente.

Vervolg

De begroting is aan de raad aangeboden, die hierover in de komende periode zal discussiëren. Pas wanneer de gemeenteraad in meerderheid met de begroting akkoord is, zullen de maatregelen verder uitgewerkt worden

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden