Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over Zuilense Vecht en kerkenvisie

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdag 28 november zijn er twee commissievergaderingen Fysiek en sociaal domein. Met onder andere het transformatieplan voor de WMO, de Zuilense Vecht en de kerkenvisie. Jullie zijn van harte welkom om de onderwerpen te volgen vanaf de publieke tribune of via de live verbinding.

Op de agenda

Commissie Fysiek en Sociaal Domein (Raadzaal), 28 november 19:30 uur

·         Spreekrecht

·         Bestemmingsplan Zuilense Vecht

·         Transformatieplan Wmo 2023

Hamerstuk voor de raad:

·         Ontwerp Kadernota ODRU

Commissie Sociaal en Fysiek Domein (Maarssenzaal), 28 november 19:30 uur

·         Spreekrecht

·         Inspraak vreemd aan de agenda

·         Uitbreiding archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

·         Zienswijze begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht

·         Advies aanwijzing RTV Stichtse Vecht als lokale publieke media instelling

·         Motie M 6.1 SP e.a. – Toiletten Maarsseveense Plas

·         Kerkenvisie

Hamerstukken voor de raad:

·         Statutenwijziging Talent primair

Commissie Fysiek en Sociaal Domein (Raadzaal),

28 november 19:30 uur, agenda en livestream

Bestemmingsplan Zuilense Vecht

Het bestemmingsplan Zuilense Vecht voorziet in de ontwikkeling van woningbouw, sport- en maatschappelijke functies en een park, bestaande uit een sportief Lint, sportvelden en verenigingsgebouwen. De ontwikkelingen op het grondgebied van Stichtse Vecht zijn gelegen binnen het huidige sportpark Daalseweide. Het project wordt samengevoegd met de gemeente Utrecht. Het voorliggende bestemmingsplan vormt het planologisch-juridisch kader voor de uiteindelijke vergunningverlening en realisatie van de verschillende onderdelen. De raad wordt gevraagd om een besluit nemen over het bestemmingsplan “Zuilense Vecht”. Ook wordt de raad gevraagd de grondexploitatie voor project Zuilense Vecht voor het openbare deel vast te stellen en te openen en een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 5,7 miljoen voor verplaatsing en aanleg van sportpark Zuilense Vecht.

Transformatieplan Wmo 2023

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De druk op de Wmo loopt de laatste jaren op. Het aantal ondersteuningsvragen stijgt, de complexiteit van die vragen en de bijbehorende kosten groeien. Ook zijn zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers steeds schaarser. Er zijn flinke veranderingen nodig om de ondersteuning toegankelijk, van goede kwaliteit, uitvoerbaar en betaalbaar te houden. In de Kaderbrief 2023 van de gemeente Stichtse Vecht zijn de Wmo-budgetten verhoogd en is afgesproken om te werken aan beleidskeuzes om de Wmo-uitvoering toekomstbestendig te maken. Tijdens een informatieve commissie dit voorjaar zijn de eerste contouren van de visie, de koers en de voorgenomen maatregelen gepresenteerd. Met dit raadsvoorstel legt het college de raad een uitgewerkt transformatieplan Wmo voor. Met het uitvoeren van het transformatieplan wil de gemeente Stichtse Vecht tot en met 2026 werken aan de realisatie van de volgende doelen:

·         Beschikbaarheid van ondersteuning

·         Betaalbaarheid van ondersteuning

·         Uitvoerbaarheid en kwaliteit van de ondersteuning

Commissie Sociaal en fysiek Domein (Maarssenzaal),

28 november 19:30 uur, agenda en livestream

Spreekrecht vreemd aan de agenda

Er hebben zich twee insprekers vreemd aan de agenda aangemeld. Zij spreken in over de onderwerpen:  

·         verbouwing winkelcentrum Plesmanpromenade

·         Openbare verlichting

Motie Toiletten Maarsseveense Plas

De Fractie van de SP wil met steun van GroenLinks en het Vechtse Verbond dat het college van Burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk met een voorstel komen om de recreanten van het gratis toegankelijk deel van de Maarsseveense Plas van een toiletvoorziening te voorzien, zodat zij niet ver moeten lopen voor toiletbezoek.

 

Kerkenvisie

De Kerkenvisie is een strategische visie voor het totale kerkenbestand van de gemeente. De visie omvat een uitgebreide inventarisatie en analyse, waarbij alle kerken een zogenaamd ‘kerkenpaspoort’ hebben gekregen . Er is een kerkentijdlijn ontwikkeld en aandacht voor de kerken in het landschap. De uitgebreide inventarisaties en waarderingen zijn de basis geweest voor de kaders die zijn opgesteld voor toekomstige wijzigingen (transformaties) aan kerkgebouwen. Ook zijn er aanbevelingen opgenomen voor vervolgstappen en versterking van de onderlinge samenwerking. Het beoogde doel is de instandhouding van het religieus erfgoed voor de toekomst. De opgenomen aanbevelingen vragen om een realistische doorvertaling naar de praktijk, mede gelet op beschikbare capaciteit en middelen in de organisatie. Het zal een doorvertaling krijgen in het nog op te stellen omgevingsprogramma erfgoed en cultuur.

Motie SSV

Namens de fractie Samen Stichtse Vecht (SSV) is aan agendapunt a. Ontwerp Kadernota OdrU de motie Opdracht college om te komen tot een fusie tussen beide omgevingsdiensten RUD ODrU, mede ingediend door BVNL en HVV, aan de agenda toegevoegd. Het agendapunt Ontwerp Kadernota OdrU staat geagendeerd als hamerstuk en de motie zal morgen niet inhoudelijk behandeld worden. De inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden bij de raadsvergadering van 19 december, als de commissie het voorstel besluitrijp vindt.

Agenda, locatie en tijden

·         Dinsdag 28 november, 19:30 uur,

·         Landgoed Boom en Bosch, Markt 12, Breukelen

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live online te volgen. Kijk deze de dag na de vergadering ondertiteld terug.

Gulnara Shafigullina
Sopraan Gulnara Shafigullina zingt mooi romantisch programma in Heilig Hart Kerk Vrije tijd
Afbeelding
De Boffers vieren 20-jarig bestaan en staat stil bij overlijden oprichtster Fransje Huurman Nieuws
Afbeelding
Straatroof op fietspad langs Pauwenkamp Nieuws
Afbeelding
Volgende stap zonnevelden in Haarrijnseplas Nieuws
Jannie van Kooten, vrijwilligerscoördinator.
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven. Waar zou ú het liefst sterven? Ondernemend
Afbeelding
Vlag Oekraïne wappert boven Goudestein Nieuws
Afbeelding
Explosie bij restaurant in Vleuten, wie weet meer? Nieuws
Afbeelding
Leeuwenhart Risicobeheer en Verzekeringen kent de klanten Persoonlijk contact hoogste prioriteit Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 25 februari 2024 Lezersnieuws
Afbeelding
Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan bij Hoogheemraadschap Gemeente
Een taxatie van gouden of zilveren sieraden kan u verrassen.
Goud Inkoop Bus komt weer langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Choral Evensong in de Pieterskerk Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Muzikale bootreis van Barok tot Broadway met Boddé en Zomer in Grote Kerk Loenen Vrije tijd
Afbeelding
Alpe d'Huez op voor kankeronderzoek, team GCM gaat er voor lopend en fietsend Nieuws