GroenLinks Krachteloos college brengt onnodig vertraging in belangrijke projecten Stichtse Vecht

Nieuws Ingezonden

STICHTSE VECHT > De fractie van GroenLinks is geschrokken van de boodschap van het college over de huidige staat van onze ambtelijke organisatie, waardoor belangrijke projecten zouden moeten stoppen.  Wij roepen de raad op om de oren daar niet naar te laten hangen. Laten we er gezamenlijk voor zorgdragen dat het college zijn verantwoordelijkheid pakt en de raad in staat stelt goed overwogen beslissingen te nemen. De fractie van GroenLinks verzoekt het college de raad inzicht te verschaffen in de afwegingen die zijn gemaakt voor de korte en lange termijn.

Het college schuift de verantwoordelijkheid voor het niet realiseren van haar eigen programma wel erg gemakkelijk af naar de ambtelijke organisatie. De fractie van GroenLinks ziet echter geen reden om de ambities op het gebied van wonen en zorg voor inwoners in de koelkast te zetten. We vragen de andere partijen in de raad samen met GroenLinks het college tot de orde te roepen.

Vermoeide gemeentelijke organisatie geen excuus voor vertraging woningbouw

Het college van B&W stelt een jaar na het uitbreken van de pandemie vast dat ‘de werklast en -druk binnen de ambtelijke organisatie zo hoog is opgelopen dat ingrijpen noodzakelijk is’. En met ingrijpen bedoelt dit college dat het projecten tijdelijk stopzet. Daarbij gaat het vooral om projecten binnen het sociaal domein en woningbouw, terwijl het tekort aan woningen schrikbarend is.

Temporiseren van deze projecten vinden wij niet alleen schadelijk voor de nabije toekomst van Stichtse Vecht, maar ook voor de langere termijn. Zo zal immers de druk op de woningmarkt alleen maar toenemen.

De gemeenteraad is niet goed meegenomen in deze besluitvorming. We hadden een sterk onderbouwd verhaal verwacht en transparantie in de keuzes die door het college zijn gemaakt. Niets van dit alles. Op dit moment ligt er een flinterdun verhaal vol algemeenheden en veronderstellingen over de impact van corona op de organisatie. Dat is voor ons, midden in een tijd die vraagt om een sterke regie en het aanpakken van problemen, onacceptabel.

Corona is een feit maar geen reden voor stopzetten belangrijke projecten.

Wij begrijpen heel goed dat de coronacrisis vraagt om wellicht wat andere prioriteiten. Maar dat is iets anders dan haast ontredderd de handdoek in de ring gooien. Het college doet weliswaar de toezegging dat de dienstverlening aan de inwoners intact blijft. Kan dat wel waargemaakt worden?

Als we alleen al kijken naar het bestuurlijke gestuntel bij de rioolvernieuwing van de Herenweg-Gageldijk of naar de gebrekkige samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties, waaronder de voetbalverenigingen, de Fietsersbond en wijkcommissies, dan levert dat bij ons al vraagtekens op over de huidige staat van dienstverlening.   Daar komt nog bij dat moties en afspraken over de uitvoeringsagenda binnen het sociaal domein structureel niet worden nagekomen.

Wij vinden het onacceptabel dat de verantwoordelijkheid van het bestuurlijk gestuntel éénzijdig bij de ambtelijke organisatie wordt gelegd en aan de raad een uit de lucht gegrepen lijstje met ambitiebijstellingen wordt voorgelegd. Het college stelt de raad daarmee niet in staat in gezamenlijkheid het collegewerkprogramma te herzien. Wij gaan voor de echte oplossing.

Een goede analyse is noodzakelijk

Om een toekomstbestendige ambtelijke organisatie neer te zetten, wil de fractie van GroenLinks meer duidelijkheid over de werkelijke staat van de organisatie. Wij willen een analyse en conclusies over de oorzaken van het grote personeelsverloop, vooral onder jongeren. Waarom is bij ambtenaren in Stichtse Vecht het ziekteverzuim zo hoog en zijn er zoveel onvervulde vacatures? Welke conclusies zijn getrokken uit het medewerkers-tevredenheidonderzoek?  Welke acties heeft het college van B&W genomen om bij te sturen? En hoe ziet een toekomstbestendige organisatie er volgens het college uit?  Ook vragen wij ons af hoe het kan dat er na jaren nog geen enkele vooruitgang is geboekt in de noodzakelijke woningbouwprojecten.

GroenLinks verzoekt het college de handen uit te mouwen te steken en vooral te stoppen met navelstaren en het toedekken van bestuurlijke missers.  Zoek naar kansen en mogelijkheden die zijn ontstaan juist vanwege de crisis en maak gebruik van het enorme potentieel aan oplossingen bij andere gemeenten en woningbouwverenigingen.  Wij verwachten een investeringsprogramma waaruit blijkt dat we beter -duurzamer en socialer- uit de crisis komen. De fractie van GroenLinks is overigens van mening dat vanwege continuïteit de verantwoordelijkheid voor personeelsbeleid moet worden gelegd bij de burgemeester. Dus bij voorkeur niet bij een wethouder.

Samenvattend

Geen verdere stilstand van woningbouwprojecten. Geen verdere vertraging op het sociaal domein. Betrek de raad structureel bij de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Stop met navelstaren, zoek vooral naar kansen en mogelijkheden en maak beleid om samen met inwoners gezond uit de crisis te komen. Temporiseren is voor onze fractie onacceptabel en al helemaal wanneer deugdelijke onderbouwing ontbreekt. Onze inwoners verdienen een krachtig bestuur en een gemeente die haar beloftes nakomt.

Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws
Afbeelding
Politiek Stichtse Vecht over parkeerplaatsen Loenen en woningbouw Breukelen Nieuws
Afbeelding
Vechtstreek-in-Beweging Loop rond de Maarsseveense Plassen Sport
Afbeelding
Sponsordag voor Het Longfonds bij Anytime Fitness Maarssen Ondernemend
Afbeelding
Prachtige blauwborst is weer terug in de Groene Jonker, reis van 3000 kilometer Lezersnieuws