Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over parkeerplaatsen Loenen en woningbouw Breukelen

Nieuws

STICHTSE VECHT > Op dinsdag 21 maart  debatteren de raadscommissies over Parkeerplaatsen bij Beek en Hoff in Loenen, de Verklaring van geen bedenkingen van het Kwadrant in Maarssen, woningbouw aan de Schepersweg in Breukelen en de samenwerking met de andere Utrechtse gemeente op het gebied van beschermd wonen.

Commissie Fysiek domein

Bekijk de agenda en livestream voor de vergadering van 21 maart om 19:30 uur.

Op de agenda

·         Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

·         Parkeerplaatsen Buitenplaats Beek en Hoff Loenen

·         Afgeven verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 Maarssen

·         Vaststellen Bestemmingsplan Schepersweg Breukelen

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

1 inwoner heeft zich aangemeld voor het spreekrecht vreemd aan de agenda over het thema: het bomenbeleid binnen de gemeente.

Parkeerplaatsen Buitenplaats Beek en Hoff Loenen

In 2018 is de locatie Beek en Hoff in Loenen aan de Vecht veranderd van gemeentekantoor naar woningen. De gemeente heeft het (grond)eigendom verkocht. Op dit moment heeft de gemeente nog 22 parkeerplekken in eigendom. Afhankelijk van de inrichting van het terrein, is na deze herinrichting ruimte voor 17-20 parkeerplaatsen. Eerder is gesproken over het verkopen van deze parkeerplaatsen. Vanuit de omgeving is er de wens om deze parkeerplaatsen openbaar te houden. Onder andere vanwege de nieuw geplaatste erfafscheiding is het noodzakelijk om het terrein opnieuw in te richten, om parkeren opnieuw mogelijk te maken. De raadscommissies gaan in debat over het plan om deze parkeerplaatsen openbaar te houden en het krediet van €120.000 dat nodig is voor de herinrichting van het parkeerterrein.

Afgeven verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 Maarssen

Het ‘Kwadrant 1’ in Maarssen bestaat uit een transformatie van een kantoorpand (inclusief het omliggende terrein) naar woongelegenheid. Op het terrein komen twee nieuwe appartementsgebouwen te staan. In totaal worden er 499 appartementen en 220 parkeerplaatsen gerealiseerd. De raadscommissies gaan in debat over het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen dat onderdeel uitmaakt van de procedure, in dit geval de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven omdat de plannen in strijd zijn met het huidige beleid. Om daar van af te wijken is een verklaring van geen bedenkingen nodig waar de raad mee in moet stemmen. 1 inwoner heeft zich voor dit onderwerp aangemeld.

Vaststellen Bestemmingsplan Schepersweg Breukelen

Het bestemmingsplan ‘Schepersweg Breukelen’ en de omgevingsvergunning maken de bouw van 3 appartementencomplexen mogelijk aan de Schepersweg in Breukelen. Elk appartementencomplex geeft ruimte voor 19 sociale huurwoningen. Er is hier sprake van sloop-nieuwbouw. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Elk appartementencomplex krijgt een gezamenlijk te gebruiken geluidluwe buitenruimte. Er komen extra parkeerplaatsen en het daar aanwezige groen krijgt een facelift. Voor deze ontwikkeling wordt een bestemmingsplanprocedure gevoerd in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning (coördinatieregeling). De gemeenteraad heeft hiervoor op 21 december 2021 een Coördinatiebesluit genomen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op de stukken die van 09-12-2022 t/m 19-01-2022 ter inzage hebben gelegen. Voor deze ontwikkeling heeft de initiatiefnemer grond nodig van de gemeente. Hiervoor is op 13 februari 2023 een anterieure overeenkomst gesloten. In dit raadsvoorstel vraagt het college aan de raad om het bestemmingsplan vast te stellen en de door het college opgelegde geheimhouding op de anterieure overeenkomst en financiële bijlage te bekrachtigen. 1 inwoner heeft zich voor dit onderwerp aangemeld.

Locatie, tijd en live uitzending

Locatie: Koetshuis, Markt 12 3621 AB BreukelenTijd: dinsdag 21 maart 19:30 uur

De publieke tribune is geopend. Inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Of Bekijk de live uitzending. Vanaf 22 maart is de vergadering er ondertiteld terug te vinden.

Commissie Sociaal domein en Bestuur en financiën

Bekijk de agenda en livestream voor de vergadering van 21 maart om 19:30 uur.

Op de agenda

·         Regioplan U16 beschermd wonen

·         Motie D66: vergoeden kosten wijzigen geslachtsregistratie

Hamerstukken:

·         Vaststellen jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026

·         RHCVV Verordening op de vertrouwenscommissie (stukken worden 9/3 toegevoegd)

·         Wijzigen Verordening Werkgeverscommissie

Ter kennisname:

·         Begroting OBS de Regenboog

Regioplan U16 beschermd wonen

De 16 Utrechtse gemeenten (U16) werken samen aan een thuis in de wijk voor inwoners met psychische problematiek. Het doel is om de zorg en begeleiding voor deze inwoners zo lokaal mogelijk te organiseren. Vanaf 2024 worden alle U16 gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe instroom in beschermd wonen en verschuiven taken, verantwoordelijkheden en financiële middelen van centrumgemeente Utrecht naar alle 16 gemeenten. Deze overgang van beschermd wonen vraagt om meerjarige samenwerking tussen de U16 gemeenten. De afspraken over een duurzame, regionale samenwerking staan in het Regioplan U16 beschermd wonen 2023-2028 en wordt aan alle U16 gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden.

Motie D66: vergoeden kosten wijzigen geslachtsregistratie

De raadscommissies gaan in debat over de motie van D66. De fractie wil dat de gemeente de kosten voor wijziging van de geslachtsregistratie gaat vergoeden.

 

Locatie, tijd en live uitzending

Locatie: Maarssenzaal- gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB BreukelenTijd: dinsdag 21 maart 19:30 uur

De publieke tribune is geopend. Inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Of beluister hier de live uitzending. Vanaf 22 maart is de vergadering er ondertiteld terug te vinden.

Afbeelding
Timmerarends neemt de leiding na spectaculaire polsstokverspringwedstrijd in Kockengen Sport
Afbeelding
Tenniskampioenen bij Luck Raeck in de voorjaarscompetitie Sport
Afbeelding
Concert Gaudiozo in Vinkeveen Vrije tijd
Afbeelding
Signeersessie met 'Queen of Crime' bij boekhandel Van Kralingen Vrije tijd
Afbeelding
Boekenmarkt in Breukelen op zaterdag 17 juni Vrije tijd
Afbeelding
Weer waarschuwing extra snelheidscontroles rondweg Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
60 plussers: sterker door ZilverFitness Het hele lesuur een gediplomeerde vaste coach Ondernemend
Afbeelding
90 jaar Zwemvereniging Zwemlust Nieuwersluis Lezersnieuws
Afbeelding
Video Zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
Reizigers vinden weg terug naar Utrechts OV Nieuws
Afbeelding
College geeft Ontwerp Kerkenvisie Stichtse Vecht vrij voor inspraak Nieuws
Afbeelding
Gemeenteraad De Ronde Venen wil herbenoeming burgemeester Maarten Divendal Gemeente
Afbeelding
Uitbreiding van bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk geniet de voorkeur, nu plan maken voor de inpassing Nieuws
Afbeelding
Veteranenbijeenkomst Stichtse Vecht op 17 juni Gemeente