Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over brug Vreeland, woningen Maarssen en NIeuwer Ter Aa en Scheendijk in Breukelen

Gemeente

STICHTSE VECHT > Deze week gaan de politieke partijen in debat over de Bergseweg in Vreeland, de nieuwbouw van Clarenborg in Nieuwer Ter Aa, de Kuyperstraat in Maarssen, nieuwbouw van basisschool De Pionier in Zuilense Vecht en de Scheendijk in Breukelen. Beide vergaderingen zijn dinsdag om 19.30 in Breukelen.

Commissie Fysiek Domein

 

Op de agenda

 

·         Peilnota brug Bergseweg Vreeland

·         Vaststelling bestemmingsplan Clarenborg Nieuwer Ter Aa

·         Vaststelling bestemmingsplan Kuyperstraat in Maarssen

Peilnota brug Bergseweg Vreeland

De brug aan de Bergseweg in Vreeland is al enkele jaren gesloten. Om uit de impasse te komen van de verschillende standpunten over het al dan niet volledig toegankelijk maken van de brug, is een enquête onder alle inwoners van Vreeland gehouden om op die wijze tot een gedragen standpunt te kunnen komen. De uitkomst van deze enquête wordt in deze commissie voorgelegd aan de raads- en commissieleden. Op basis van de uitkomst van de bijgevoegde enquête en het advies van de commissie Fysiek Domein aan de hand van de peilnota kan het college een definitief besluit nemen over het al dan niet aanpassen van de brug aan de Bergseweg te Vreeland. Het doel van de bespreking in de commissie is: - Peilen of de commissie zich kan vinden in het voornemen van het college om de brug aan de Bergseweg aan te passen, zodat al het gemotoriseerde verkeer er gebruik van kan maken (dit heeft financiële consequenties die worden voorgelegd aan de raad). Met de peilnota vraagt het college advies aan de raad.

Vaststelling bestemmingsplan Clarenborg Nieuwer Ter Aa

Voor Nieuwer Ter Aa is een woningbouwplan opgesteld. Om hier medewerking aan te kunnen verlenen moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. De inwoners van Nieuwer Ter Aa hebben, onder aanvoering van de dorpsraad, een planlocatie aangedragen aan de zuidzijde van het dorp en een ontwikkelaar aan het plan verbonden. De locatie Clarenborg is geschikt voor de realisatie van 49 woningen en een maatschappelijke woonzorg-voorziening.

Ten behoeve van dit uitbreidingsplan is eerder een stedenbouwkundig plan opgesteld. Om dit plan te kunnen uitvoeren is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hierop zijn 9 zienswijzen / reacties ontvangen. De raad wordt gevraagd:

1.      geen exploitatieplan vast te stellen, omdat voor deze ontwikkeling een anterieure overeenkomst is gesloten waarmee de gemeentelijke kosten afdoende gedekt zijn.

2.     De zienswijzen die opgenomen zijn in de Nota zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden zoals in de nota wordt voorgesteld en het bestemmingsplan Clarenborg Nieuwer Ter Aa gewijzigd vast te stellen.

Spreekrecht

7 inwoners (waaronder de dorpsraad) spreken in over de brug aan de Bergseweg in Vreeland. 1 Inwoner spreekt namens de dorpsraad in over bestemmingsplan Clarenborg in Nieuwer Ter Aa.

 

Agenda, locatie, tijden en videostream

De vergaderingen zijn publiek toegankelijk.

Raadzaal, Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen.

Start 19:30 uur

Klik hier voor de agenda en de live videostream.

·         Indien de vergadering niet op een avond kan worden afgehandeld dan wordt deze voortgezet op 17 april 2024 19:30 uur Uitloopcommissie.

 

Commissie Sociaal en Fysiek Domein en Bestuur en Financiën

 

Op de agenda

 

·         Nieuwbouw De Pionier – Hoofd- en Dislocatie

·         Startnotitie gebiedsgericht omgevingsprogramma Scheendijk

 

Hamerstukken voor de raad

o    Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stichtse Vecht

 

Nieuwbouw De Pionier – Hoofd- en Dislocatie

Het gebouw van basisschool De Pionier in Zuilense Vecht voldoet niet meer aan de huidige eisen voor schoolgebouwen en moet op korte termijn worden vervangen door nieuwbouw. Ook het naastgelegen gymnastieklokaal verkeert in slechte staat. Daarom wordt de besluitvorming over De Pionier nu naar voren gehaald. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met:

1. Een krediet van € 4.544.852 beschikbaar stellen ten behoeve van:

a.     De uitbreiding van de nieuwbouw van de dislocatie De Pionier in Zuilense Vecht met een multifunctionele gymzaal voor een bedrag van € 1.737.817.

b.     De gymzaal ten behoeve van een groter sportgebruik vergroten tot een groter speelvlak en een grotere hoogte door een additionele investering van € 482.252.

c.     Een verhoging van het krediet met € 2.324.783 voor de bouw van de dislocatie De Pionier in Zuilense Vecht in verband met kostenstijgingen.

2. De hieraan verbonden extra kapitaalslasten ad € 114.076 ten laste van de Algemene Middelen te brengen.

3. Een voorbereidingskrediet van € 1.262.532 beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van De Pionier in Maarssen.

 

Startnotitie gebiedsgericht omgevingsprogramma Scheendijk

De startnotitie beschrijft de aanpak van het gebiedsgerichte omgevingsprogramma Scheendijk. Deze wordt aan de raads- en commissieleden voorgelegd ter bevestiging dat de eerder vastgestelde kaders op een juiste wijze worden ingezet. De kaders voor de Scheendijk zijn eerder in de Toekomstvisie Scheendijk vastgesteld. In het gebiedsgerichte omgevingsprogramma worden de opgaven en de doelen uit de Toekomstvisie en de Omgevingsvisie concreet gemaakt. De ‘hoe-vraag” wordt verder uitgewerkt in richtlijnen en maatregelen, voor de uitvoering en toetsing van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De raad wordt gevraagd de startnotitie gebiedsgerichte omgevingsprogramma Scheendijk vast te stellen.

 

Spreekrecht

Twee inwoners spreken in over de startnotitie gebiedsgericht omgevingsprogramma Scheendijk.

 

Agenda, locatie, tijden en livestream

De vergaderingen zijn publiek toegankelijk.

Maarssenzaal, Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen.

Start 19:30 uur

Klik hier voor de agenda en de live audiostream.

Afbeelding
Stichting Steun Kinderen in Polen/werkgroep Oekraïne op zoek naar opslagruimte Lezersnieuws
Afbeelding
Ontdek de wereld van het water tijdens de Vismigratiedag bij de Weerdsluis in Utrecht Lezersnieuws
Afbeelding
Polsstokverspringen Reinier Overbeek met verste dagsprong in Linschoten Sport
Afbeelding
Lintje voor VIOD-vrijwilliger Theo van Houten Gemeente
Het Romeinse fort Castellum Hoge Woerd
In Museum Hoge Woerd, van Vondst naar Verzameling Twee eeuwen archeologie in de PUG-collectie Vrije tijd
Afbeelding
Circus Salto in Maarssenbroek met volop vertier voor jong en oud Vrije tijd
Afbeelding
A2: gedeeltelijke afsluiting tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil; weekend 24 - 27 mei 2024 Nieuws
Afbeelding
OSM'75 Mo15-2 vieren kampioenschap met 3-0 overwinning op DVSU Sport
Afbeelding
30-jarig ParkPodium in Breukelen pakt uit met jubileumfestival Nieuws
Een hartelijk welkom van burgemeester Reinders.
Stichtse Vecht zet de deuren wagenwijd open, open dag gemeente met veel activiteiten Nieuws
Afbeelding
Politieke inspiratieavond ChristenUnie met Maarten van Ooijen in Wilnis Lezersnieuws
Afbeelding
Landhuis Oud-Amelisweerd grote winnaar Kasteelprijs 2024 met perentaart met karamelsaus Nieuws
Joeri de Wit (links) en Johannes Fokkens (rechts)
Video Provincie Utrecht telt weidevogels: van grutto tot graspieper Nieuws
Boeken- en platenmarkt Breukelen
Boeken- en platenmarkt Breukelen Vrije tijd